Uw Privacy

Sinds 25 mei 2018 treedt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) in werking, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation). Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Elke onderneming of organisatie die persoonsgegevens verwerkt of gebruikt, moet de nodige maatregelen nemen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Dit geldt ook voor Katrin Verdurme – Leven in Balans.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Uw dossier wordt enkel schriftelijk bewaard en bevat:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de uitgevoerde behandeling.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik garandeer met uiterste respect voor uw privacy te zorgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Voor het informeren en bevragen van dokter(s) en andere zorgverleners om een samenwerking te bewerkstelligen ter bevordering van de behandeling of therapie.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (uw naam en de uitgevoerde behandeling) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een ontvangstbewijs kan opstellen.
Uw e-mailadres kan gebruikt worden om bijkomende informatie te bezorgen in het kader van de behandeling, om u te informeren over mijn andere professionele activiteiten. U kan zich op elk moment uit deze lijst laten schrappen via mail.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen. U heeft altijd het recht om uw gegevens op te vragen, deze te laten aanpassen of te laten verwijderen.

Heeft u nog vragen m.b.t. het bovenstaande zal ik deze graag beantwoorden.

Uw kinesiste/acupuncturiste

Katrin Verdurme

Copyright ©2023 Katrin Verdurme. All Rights Reserved.